Noen spørsmål?
 • Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om du har spørsmål.
 • 902 77 307
 • Industriveien 4A, 7391 Rennebu
 • Man - Fre 08.30 - 16.00
 • Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om du har spørsmål.
 • 902 77 307
 • Industriveien 4A, 7391 Rennebu
 • Man - Fre 08.30 - 16.00

Utleie betingelser

Anbefalt av Norsk Utleieforening NU

 1. Formål
  Disse Standard leievilkår gjelder ved utleie av maskiner uten fører, moduler, utstyr mm.
  Endringer i leievilkårene forutsetter skriftlig avtale/kontrakt.
 2. Leieobjekt
  Leieobjekt utleveres fra utleiers avdeling i rengjort og full driftsklar og forskriftsmessig stand
  inkludert avtalt instruksjonsmateriell. Leieobjekt lastes, transporteres, brukes, vedlikeholdes og
  tilbakeleveres samme avdeling innenfor regulær arbeidstid (dersom ikke annet er skriftlig avtalt) for
  leietakers regning, risiko og ansvar.
  Dersom leieobjekt avviker fra avtalen skal leietaker omgående varsle utleier, som kan foreta
  omlevering eller rettelse. Hvis vesentlige mangler ikke blir avhjulpet kan leietaker skriftlig si opp
  avtalen.
  Ved tilbakelevering skal leieobjekt være komplett inkl. utlevert tilleggsutstyr og instruksjonsmateriell,
  samt være i full driftsklar og rengjort stand fritt for skader som ved utlevering med unntak av
  forringelse forårsaket av normal bruk og elde.
  Eventuelle mangler, rengjøring, tømming av toalett, støvsuger o.l., samt sluttreparasjon forårsaket av
  ekstraordinær forringelse/skader skal dekkes av leietaker, og leietid vil i slike tilfeller beregnes frem
  til leieobjekt er ferdig reparert.
  Utleier er berettiget til å etterfakturere leietaker for disse forhold.
 3. Framleie
  Leietaker kan ikke uten skriftlig samtykke fra utleier framleie, låne ut eller overlate sine rettigheter
  etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el. l.)
  over leieobjekt.
 4. Bruk, tilsyn og sikkerhet
  Leietaker er ansvarlig for at bruker/operatør har nødvendig alder, kompetanse og tillatelse iht.
  gjeldende regelverk. Leieobjekt skal kun benyttes innenfor angitte kapasiteter til slike
  arbeidsoperasjoner og slike arbeidsforhold det er beregnet for, og skal beskyttes mot uvedkommende
  samt unødig ytre påvirkning. Leieobjekt skal ikke uten skriftlig samtykke fra utleier utsettes for
  spesielle miljømessige belastninger.
  Leietaker er forpliktet til å følge gjeldende vedlikeholds- og bruksforskrifter samt å besørge og
  bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold, punkteringer, utskifting av deler og
  forbruksmateriell som normalt må byttes ut under drift. Leietaker må bekoste og kun bruke de
  driftsmidler og hjelpestoffer (f.eks. drivstoff og smøremidler) som er beskrevet.
  Dersom leieobjekt fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk og utleier varsles slik at
  feilen kan rettes. Utleier skal omgående varsles ved enhver skade på utleieobjekt.
  Leietaker må ikke gjennomføre reparasjoner, foreta endringer eller modifikasjoner på leieobjekt uten
  skriftlig samtykke fra utleier.
  Utleier har til enhver tid rett til å inspisere leieobjekt, og skal av leietaker holdes informert om
  brukersted. Eventuell bruk utenfor Norge krever skriftlig samtykke fra utleier.
  For å sikre leieobjekt mot uønsket bruk og tyveri gjelder følgende sikkerhetsregler:
  Dersom leieobjektets vekt eller volum innebærer at det ikke kan oppbevares i godkjent låst rom skal
  oppbevaring skje på annen tilfredsstillende måte, for eksempel:
 5. Leieobjekt med egen fremdriftsmotor skal være låst med tenningsnøkkel, og dersom det er mulig skal førerkabin være låst (nøkler fjernes). Har utstyret støttebein, skal
 6. minst 2 støttebein ha bakkekontakt.
 7. 2. Leieobjekt med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås. Minigraver på
 8. tilhenger skal alltid ha graveskuff parkert rundt tilhengerdrag alt. plassert i bakken
 9. ved siden av tilhenger.
 10. 3. Andre leieobjekt skal være innelåst i stålcontainer eller lenket fast med hengelås og
 11. kjetting slik at låsen (klasse 2) må brytes for at leieobjekt lar seg fjerne. Dette gjelder
 12. også for leieobjekt iht. 1 og 2 dersom egne sikkerhetstiltak ikke kan gjennomføres.
 13. 5. Leietid, leiebetaling
 14. Leie betales iht. utleiers gjeldende prisliste eller iht. skriftlig avtale/kontrakt. Leien gjelder for 1 skift
 15. (8 timer) og leietid fra og med den dag leieobjekt er stilt til disposisjon til og med den dag det er
 16. tilbakelevert – ferieperioder inkludert.
 17. Bruk utover 1 skift eller utover avtalte leiedager pr. uke skal omgående meldes til utleier som
 18. fakturerer merbruk iht. prisliste eller skriftlig gjenanskaffelsesverdien. Ved tyveri er leietaker ansvarlig
 19. for at politianmeldelse innleveres.
 20. Leietaker har ethvert erstatningsansvar i forbindelse med leieforholdet, herunder utleiers tap (avsavn)
 21. samt ting-, person- eller følgeskader som leieobjekt eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers
 22. ansatte, bruker, 3. person eller 3. persons ting. Dette gjelder ikke dersom skade skyldes teknisk svikt
 23. som leietaker ikke oppdaget, og heller ikke burde ha oppdaget, ved sin bruk av leieobjekt.
 24. Utleier påtar seg intet ansvar for at leieobjekt tilfredsstiller leietakers behov, for skade og kostnader
 25. som følge av driftsavbrudd og tvangsutlevering eller forsinket utlevering av leieobjekt.
 26. Utleier og leietaker skal inneha gyldig ansvarsforsikring om ikke annet er særskilt avtalt.
 27. Utleiers forsikringsdekning fremgår av utleiers leiebetingelser.
 28. 7. Oppsigelse – Heving
 29. Hvis leien er avtalt pr. dag eller uke uten forhåndsbestemt løpetid, kan avtalen sies opp av leietaker
 30. med 1 leiedags varsel. Hvis leien er avtalt pr. måned, en ukes varsel.
 31. Forøvrig utløper leietiden når leiebetaling opphører.
 32. Dersom leieobjekt ikke behandles tilfredsstillende kan utleier si opp avtalen med øyeblikkelig
 33. virkning og avhente leieobjekt på leietakers bekostning.
 34. Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke betales innen forfall, leietaker slås konkurs
 35. eller bevislig blir eller erkjenner å være insolvent, eller hvis avtalen for øvrig misligholdes vesentlig.
 36. 8. Tvangsfullbyrdelse
 37. Dersom leien (og/eller eventuelle tillegg) ikke blir betalt, vedtar leietaker at utlevering kan kreves i
 38. medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd a). Det skal gå frem av varselet etter
 39. tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 at utlevering kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir
 40. betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar leietaker i medhold av
 41. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut,
 42. dersom leie er avtalt for en bestemt tid.
 43. 9. Tvister
 44. Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde
 45. tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører ikke forhandlinger frem, skal tvisten avgjøres ved ordinær
 46. rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift.